Heartsafekaatsheuvel

Activiteitenoverzicht 2020

In het jaar 2020 waren onze activiteiten gericht op:
• Het fenomeen ‘acute hartstilstand’ en het voorkomen daarvan middels AED-ondersteuning e.d. onder de aandacht brengen van de inwoners, gemeente, verenigingen en bedrijven.
• Het onderhouden van de website www.heartsafekaatsheuvel.nl en daar waar mogelijk ‘freepublicity’ te krijgen in weekblad de Duinkoerier.
• Verspreiden van informatie via Social Media.
• Contact onderhouden met de partners, zoals buurtverenigingen, buurtpreventieteams en
bedrijven waarmee we gezamenlijk het bestand AED-apparaten ‘in de lucht houden’.
• Uitvoeren periodieke controle van de 24/7 beschikbare AED-apparaten in buitenkasten. Het beheerproces verbeteren door een betere administratie op te zetten.
• Samenwerking met EHBO-vereniging Damiaan in het kader van opleidingen en verdere
samenwerking proberen uit te bouwen. Zo ook met EHBO-vereniging St. Raphaël in Loon
op Zand, die ook gericht is de instandhouding van een AED-netwerk.
• Via en samen met de gemeentelijke EHBO-verenigingen Damiaan en St. Raphaël cq. de
instructeurs te bewegen om de cursisten te motiveren om zich beschikbaar te stellen als
hulpverlener en zich aan te melden bij HartslagNu.
• De nieuw ontwikkelde buitenkast door medebestuurder Peter Poort op verschillende
plaatsen te installeren. Dit als vervanging van de eerder geïnstalleerde buitenkasten die niet meer voldoen.
• Financiële middelen vergaren voor vervanging van AED’s die meer dan 10 jaren oud zijn en voor de aanschaf van nieuwe buitenkasten. Met name was de inspanning gericht op
gemeentesubsidie en op een ‘flessen-inleveractie’ bij supermarkten.

Het resultaat van 2020:
• De Corona-crisis heeft wel parten gespeeld in de promotie naar buiten. Er waren geen
buitenevenementen, waar we ons konden presenteren. Ook bezoek aan potentiële
sponsoren lag niet voor de hand.
• Het onderwerp op zich is wel actueel gehouden en spreekt de samenleving aan.
• De website is door een van de bestuursleden goed onderhouden en steeds actueel geweest. Ook werden er regelmatig Facebookberichten geplaatst.
• Contacten zijn onderhouden, waar nodig.
• Het totaal zijn nog steeds 34 stuks AED-apparaten die 24/7 beschikbaar zijn. Deze zijn
allemaal aangemeld bij HartslagNu. Uitzondering was als een kast tijdelijk niet functioneerde of AED’s enkele dagen na gebruik niet bruikbaar waren in verband met vervanging van Pads of accu’s.
• Er zijn 15 AED-apparaten in eigen beheer. De overige zijn eigendom en in beheer van
derden. Opmerking: om verschillende redenen verwachten we in de aankomende jaren
enkele AED-apparaten met kasten te moeten overnemen van particulieren en bedrijven.
• De z.g. ’witte vlekken’ zijn nu ingevuld; ook in de buitengebieden. De wijk Draaiboom en de nieuwe wijk De Westwaard zijn nu ook voorzien van een AED. Bij een camping is de AED verwijderd en ook in het Centrum van Kaatsheuvel, een Shell-station. De dichtheid van AED’s is echter nog voldoende voor adequate facilitering van de hulpverleners.
• Alle AED-buitenkasten met AED-apparaten zijn 6 keer gecontroleerd op functioneren en
technische staat. De apparaten functioneerden nog; soms werd bestickering vervangen of
andere buitenkasten gehangen. Het administratieve proces is nog verder verbeterd in de
opzet.
• Het beperkte beschikbare aantal nieuwe buitenkasten die bestuurslid Peter Poort heeft
ontwikkeld zijn op 4 plaatsen gehangen. In totaal nu 12.
• Om donaties te ‘werven en stimuleren’ is meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Dit leverde promotie op en een bedrag van € 280,26.
• Bij gemeente Loon op Zand is samen met EHBO-St. Raphaël uit Loon op Zand wederom
een wervingstraject voor subsidie ingezet. Gesprekken met de burgemeester, ambtenaar
Integrale Veiligheid en een aanvraag leidde tot positief resultaat van € 3.962,50. Deze wordt ingezet in een bestemmingsreserve met het bestemmingsdoel om verouderde AED’s te vervangen en nieuwe kasten in opdracht te geven en waar mogelijk te installeren.
• Financieel had de stichting een ‘goed’ jaar 2020. Met name de donatie van de gemeente
voor de vervanging van de slechte eerste generatie buitenkasten gaf een financiële impuls.
Dit geld is wel gelabeld voor de ontwikkeling en vervanging van de buitenkasten. Het zal
uitgegeven worden op het moment ze beschikbaar zijn. Dit jaar zijn twee buitenkasten
vervangen door nieuwe. Inmiddels zijn in totaal 10 buitenkasten vervangen voor het nieuwe robuuste model. Helaas was er ook in 2020 een leveringsprobleem met de componenten i.v.m. Corona.